Laatste nieuws

Algemene ledenvergadering 15 oktober 2018

Het bestuur van de R.K.V.V. Onze Gezellen nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering  welke  gehouden zal worden  op maandag 15  Oktober...
Het bestuur van de R.K.V.V. Onze Gezellen nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering  welke  gehouden zal worden  op maandag 15  Oktober 2018 om 20.30 uur in de algemene ruimte aan de van der Aartweg 16 te Haarlem.

AGENDA
  1. Opening
  2. Notulen laatste vergadering
  3. Verantwoording gevoerde beleid seizoen 2017/2018
  4. Financiële resultaten seizoen 2017/2018 en balans per 30/6/2018
  5. Plannen seizoen 2018/2019
  6. Begroting seizoen 2018/2019
  7. Kascommissie
  8. Nieuwe privacy verklaring
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

De stukken die op de ALV zullen worden behandeld zijn voor belangstellenden ter inzage bij de voorzitter
Oproep van het bestuur : Komt allen naar de algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering is de ideale mogelijkheid voor de leden om hun mening te geven over de
gang van zaken binnen de vereniging, vragen te stellen aan en in discussie te gaan met het bestuur over
het gevoerde beleid en met voorstellen te komen om zaken anders te doen. De vereniging is immers niet
van het bestuur maar van de leden. Hoe meer leden er op de algemene ledenvergadering aanwezig zijn
hoe meer draagvlak, betrokkenheid en saamhorigheid er binnen de vereniging ontstaat. En hoe beter de
kwaliteit van de besluitvorming zal zijn. Elk lid van 16 jaar of ouder is stemgerechtigd en beslist dus mee.
Hoe meer meningen en ideeën hoe beter. Het zou mooi zijn als we op 15 oktober a.s. weer voor een
volle zaal met betrokken leden van gedachten kunnen wisselen. Uiteraard staan we open
voor andere meningen en ideeën. IEDEREEN KOMEN DUS!